Organisaatio

Organisaatiokaavio

Ylintä päätösvaltaa organisaatiossa pitää seurakokous, joka kokoontuu keväällä ja syksyllä sekä tarvittaessa ylimääräisenä. Seurakokousta ei ole kuvattu organisaatiokaaviossa. Seurakokouksen paikka kaaviossa olisi johtokunnan yläpuolella.

Johtokunta kokoontuu noin kahden kuukauden välein. Johtokunnan jäsenet, jotka samalla ovat toimikuntavastaavia, tuovat kokoukseen oman toimikuntansa ajankohtaiset esitettävät asiat, joista johtokunta päättää. Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka vastaavat seuran keskeisistä hallinnollisista tehtävistä, raportoivat kokouksissa toiminnastaan muulle johtokunnalle. Johtokunnan toimintaa ohjaa seuran vuosikello; seuran yleisimmät toiminnot noudattavat aikataulua, joka toistuu suurin piirtein samanlaisena vuodesta toiseen.

Seuran jäsenillä on mahdollisuus tutustua johtokuntakokousten pöytäkirjoihin – seuran sihteeriltä saa kopioita tarkasteluun pyynnöstä. Seuran jäsenet voivat myös tuoda esityksiä johtokuntakokoukseen – tällöin kannattaa toimittaa esitettävä asia sihteerille.

Jäsenet voivat tulla mukaan johtokunnan kokouksiin ilman äänivaltaa. Sihteeriltä tiedustelemalla selviää seuraava kokoontumisaika. Toivottavaa on, että seuran jäsenet tulevat mukaan seurakokouksiin, joissa jokaisella yli 15-vuotiaalla jäsenellä on ääni päätettävissä asioissa. Seurakokouksista ilmoitetaan kotisivuilla ja seuran ilmoitustauluilla viimeistään 2 viikkoa ennen kokousajankohtaa.

Johtokunnan ja toimikuntien jäsenten yhteystietoja löytyy kohdasta “Toimikunnat ja toimihenkilöt”. Seuratoimintaa ja talkootöitä on kuvattu tarkemmin kohdassa “Talkoo- ja seuratyö”.